fiscaliteit hou rekening met het oeso beps actieplan! oeso zet zwaar in op bestrijding ‘artificiële tax planning’ Gelet op de aanhoudende financiële crisis staan alle overheden onder budgettaire druk. Bovendien stelt men op internationaal vlak vast dat met name ‘multinationale ondernemingen’ gemiddeld genomen weinig belasting betalen. Het is ter zake de algemene perceptie dat zulke relatief lage belastingdruk in hoofde van de ‘grotere spelers’ mede toe te schrijven is aan het ‘gunstig gebruik’ van de diverse dubbelbelastingverdragen. Soms blijkt de onderliggende substantie van een grensoverschrijdende (vooral fiscaal aangestuurde) structuur vaak ook nogal magertjes uit te vallen. Welnu, hier wil de OESO paal en perk aan stellen middels haar zogenaamd BEPS actieplan van de OESO van 19 juli 2013. nieuwe fiscale politiek door globalisering De OESO stelt een exponentiële globalisering van het bedrijfsleven vast. Zo is er een stijgende toename van het vrij verkeer van kapitaal en arbeid, productie-eenheden worden meer en meer verplaatst van hoge-kost naar lage-kost locaties, handelsbelemmeringen worden gradueel opgeheven, de ontwikkeling op het vlak van technologie en telecommunicatie is fenomenaal, dagdagelijks wordt de uitdaging aangescherpt om intellectuele eigendom vanuit het oogpunt van risicobeheersing optimaal te beheren, te ontwikkelen en te commercialiseren, enzovoort. In het licht van zulke gewijzigde wereldwijde omstandigheden ziet de OESO zich derhalve genoodzaakt om haar visie vanuit fiscaal oogpunt bij te spijkeren. Inderdaad, vele jaren terug werd veeleer de focus gelegd op het vermijden van dubbele belasting. Zodoende wilde men de hinderpalen wegnemen voor economische groei en welvaart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vele dubbelbelastingverdragen die de OESO-leden onderling hebben afgesloten. Doch, nu heeft de OESO opgemerkt dat multinationale bedrijven instaan voor een substantieel aandeel in het wereldwijde bruto nationaal product (BNP) en dat intra-groep transacties een grote en stijgende proportie in de wereldwijde handel vertegenwoordigen. Zodoende resulteerde de globalisering van het bedrijfsleven in een gewijzigd algemeen business model: daar waar vroeger een concreet bedrijfsmodel Men wil het risico vermijden dat individuele landen eenzijdige maatregelen zullen nemen om hun fiscale budgettaire belangen te vrijwaren. Dit kan op zijn beurt weerom tot ongewenste dubbele belasting leiden en komt de stabiliteit van het fiscale beleid en de rechtszekerheid niet ten goede. veeleer was afgestemd op het zaken doen in één specifiek land, zijn de bedrijfsmodellen geëvolueerd naar grensoverschrijdende waardeketens die meestal stoelen op een zogenaamd matrix management organisatie. In deze omvat de waardeketen van de groep doorgaans gecentraliseerde functies, hetzij op regionaal hetzij op wereldwijd niveau. Een opmerkelijke constatering van de OESO is tevens dat de (gedigitaliseerde) internet handel het voor een groep van vennootschappen (overigens vrij makkelijk) mogelijk maakt om haar klanten op efficiënte wijze te bedienen, ook al vindt de productieactiviteit vrij ver van de klanten zelf plaats. Welnu, gelet op voornoemde feitelijke vaststellingen komt de OESO tot de conclusie dat het voor de grotere spelers relatief eenvoudiger wordt om aan ‘agressieve tax planning’ te doen. Dit wil de OESO middels het BEPS actieplan ontmoedigen in het belang van bepaalde stakeholders. De diverse lokale overheden dreigen bepaalde belastinginkomsten mis te lopen en vele belastingplichtigen moeten opdraaien voor de budgettaire put in een bepaald land als gevolg van ‘agressieve tax planning’ van anderen. Ook het bedrijfsleven wordt geraakt wanneer een (vermeende) “agressieve” fiscale politiek (vrij snel) in de pers komt en derhalve een blaam kan zijn voor de reputatie van de groep in kwestie. Anderzijds ondergaan (kleinere) groepen en individuele bedrijven die – om diverse redenen – niet in de mogelijkheid verkeren om aan zulke (‘lucratieve’) internatiocfo magazine maart 2014 23 belastingconsulenten davina van den bosch vmb kurt de haen Pagina 19

Pagina 21

Voor tijdschriften, online reclamefolders en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw mailings.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication